Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden bij het huren van woonruimte via Forest Real Estate

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, overeenkomst van opdracht tot dienstverlening, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Forest Real Estate en de Opdrachtgever, tenzij uit deze bepalingen anders voortvloeit.

2. Definities

Forest Real Estate: de onderneming, waarmee Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten, die wordt gedreven onder de handelsnaam Forest Real Estate.

De inschrijving: de inschrijving van een (rechts)persoon bij Forest Real Estate als woningzoekende.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan Forest Real Estate de opdracht heeft verstrekt tot het zoeken en vinden van woonruimte en het bemiddelen bij het tot stand komen van een huurovereenkomst.

Bemiddelingsovereenkomst: een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door Forest Real Estate in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW.

3. Inschrijving

3.1 De Opdrachtgever kan zich kosteloos inschrijven bij Forest Real Estate en verstrekt hiermee automatisch een zoekopdracht aan Forest Real Estate voor het vinden van woonruimte en/of een opdracht tot bemiddeling voor het vinden van woonruimte.

3.2 Opdrachtgever is te allen tijde verplicht het inschrijfformulier voor woningzoekenden op de website van Forest Real Estate volledig en naar waarheid in te vullen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de opgegeven gegevens.

3.3 Inschrijving bij Forest Real Estate geeft geen garantie voor het vinden van (geschikte) woonruimte, Forest Real Estate is afhankelijk van aanbod en gunning.

3.4 De inschrijving is geldig voor onbepaalde tijd en eindigt na schriftelijke opzegging van Opdrachtgever of op het moment dat Forest Real Estate succesvol heeft bemiddeld voor Opdrachtgever.

3.5 Forest Real Estate behoudt zich het recht de inschrijving zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever een of meer verplichtingen, waaronder het verstrekken van juiste gegevens, jegens Forest Real Estate niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.

4: Totstandkoming bemiddelingsovereenkomst

4.1 Tussen Opdrachtgever en Forest Real Estate komt een overeenkomst van opdracht tot stand, inhoudende een bemiddelingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:425 BW, wanneer de Opdrachtgever zicht inschrijft als woningzoekende op de website van Forest Real Estate en zich schriftelijk, mondeling, digitaal of anderszins akkoord heeft verklaard met de Algemene voorwaarden bij het huren van woonruimte via Forest Real Estate.

5: Gegevens Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever is verplicht om direct na inschrijving aan Forest Real Estate te verstrekken:
– een geldig identiteitsbewijs; en
– een recente salarisspecificatie; en
– een werkgeversverklaring, een kopie arbeidsovereenkomst, een aangifte IB of een accountantsverklaring.

5.2 Forest Real Estate zal de informatie die Opdrachtgever aan Forest Real Estate heeft verstrekt niet aan derden verstrekken.

6: Werkzaamheden

6.1 Forest Real Estate zal haar werkzaamheden aanvangen, nadat Opdrachtgever zich volledig en waarheidsgetrouw heeft ingeschreven als woningzoekende dan wel nadat Opdrachtgever heeft gereageerd op door Forest Real Estate aangeboden woonruimte.

6.2 De werkzaamheden van Forest Real Estate bestaan uit o.a.: het trachten de Opdrachtgever in contact te brengen met(een) aanbieder(s) van woonruimte via haar website, haar netwerk of anderszins, het begeleiden van de Opdrachtgever bij het bezichtigen, het voeren van onderhandelingen omtrent allerhande zaken welke met de woning te maken hebben, het opmaken van de huurovereenkomst conform de afspraken die tussen de opdrachtgever en een aanbieder van woonruimte worden gemaakt, contractondertekening en bespreking daarvan, sleuteloverdracht met inspectie bij oplevering. Op deze en niet op andere werkzaamheden ziet de vergoeding als bedoeld in artikel 7.

6.3 Forest Real Estate zal zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden, in het bijzonder het leggen van de contacten tussen de Opdrachtgever en (de) potentiële aanbieder(s) van woonruimte, in redelijkheid inspannen. Op Forest Real Estate rust geen verplichting een huurovereenkomst daadwerkelijk tot stand te brengen. De Opdrachtgever beseft dat hiervoor de definitieve instemming van de aanbieder van woonruimte nodig is. Alle bemiddelingsactiviteiten die Forest Real Estate voor de Opdrachtgever verricht, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. De Opdrachtgever kan hieraan op geen enkele wijze rechten ontlenen.

6.4 De Opdrachtgever weet en stemt ermee in dat Forest Real Estate niet kan instaan voor de juistheid van de door de aanbieder van woonruimte opgegeven feitelijke of juridische status of de al dan niet zichtbare kenmerken c.q. gebreken van de woonruimte. Op de Opdrachtgever rust de verplichting om de bemiddelde woonruimte zelf op geschiktheid te controleren.

6.5 Forest Real Estate is uitdrukkelijk niet gehouden de Opdrachtgever op enigerlei wijze te informeren over de geldende wettelijke huurregels, de gemeentelijke- of andere regelgeving ten aanzien van de woonruimte. De Opdrachtgever heeft in deze te waken voor zijn eigen belangen en dient het één en ander zelf te onderzoeken.

6.6 Forest Real Estate is uitdrukkelijk niet gehouden om de afspraken die de Opdrachtgever met de aanbieder c.q. verhuurder van woonruimte in de huurovereenkomst maken of willen maken, voorafgaand of na het sluiten daarvan te toetsen aan de geldende wettelijke huurregels, de gemeentelijke- of andere regelgeving. Te allen tijde draagt de Opdrachtgever zelf de feitelijke en juridische consequenties van de door hem met de aanbieder van woonruimte gemaakte afspraken.

6.7 De Opdrachtgever vrijwaart de Forest Real Estate voor eventuele wettelijke aanspraken die hij / zij jegens de verhuurder denkt geldig te kunnen maken.

6.8 Forest Real Estate is niet aansprakelijk voor de huurprijs van het te huren object, deze wordt door de eigenaar bepaald.

6.9 Indien de Opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de Opdrachtgever zelf.

6.10 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de aanbieder c.q. verhuurder van woonruimte die door Forest Real Estate wordt aangeboden op wat voor manier dan ook rechtstreeks te benaderen zonder tussenkomst van Forest Real Estate. In dit geval dient Opdrachtgever de aan Foreest Real Estate geleden schade te vergoeden. Voornoemde schade zal in ieder geval bestaan uit de door Foreest Real Estate gederfde bemiddelingsvergoeding plus de wettelijke B.T.W.

Artikel 7 Bemiddelingsvergoeding

7.1 Voor de werkzaamheden van Forest Real Estate is de Opdrachtgever een bemiddelingsvergoeding verschuldigd indien Forest Real Estate er in slaagt om woonruimte voor Opdrachtgever, diens familie, of andere relaties te verwerven en hieruit een huurovereenkomst voortvloeit. De Opdrachtgever dient de aan Forest Real Estate verschuldigde bemiddelingsvergoeding binnen 24 uur na acceptatie van de woonruimte contant of per bank te voldoen aan Forest Real Estate.

7.2 De vergoeding die Opdrachtgever aan Forest Real Estate dient te voldoen, is gelijk aan de huur (inclusief servicekosten, bijkomende kosten etc.) van één maand, zoals vastgesteld in de betreffende huurovereenkomst. Over dit bedrag is Opdrachtgever de wettelijke B.T.W. verschuldigd.

7.3 Wanneer Opdrachtgever mede dankzij de door Forest Real Estate verrichtte werkzaamheden een koopovereenkomst sluit, dient Opdrachtgever voor deze werkzaamheden een vergoeding, aan te merken als loon, aan Forest Real Estate te voldoen. De hoogte van deze vergoeding is gelijk aan een percentage van 1,5% van de koopsom. Over dit bedrag is Opdrachtgever de wettelijke B.T.W. verschuldigd.

7.4 De in artikel 7.2 genoemde vergoeding is éénmalig aan Forest Real Estate verschuldigd.

7.5 De woonruimte kan niet eerder worden betrokken, dan nadat de verschuldigde bemiddelingsvergoeding, huur, borg en andere overeengekomen kosten zijn voldaan aan Forest Real Estate en/of verhuurder en de huurovereenkomst door Opdrachtgever is ondertekend.

7.6 Bij niet-(tijdige) betaling van de vergoeding komen alle gemaakte kosten van opdrachtnemer zowel in als buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

7.7 Restitutie van de Bemiddelingsvergoeding is na schriftelijke en/of mondelinge acceptatie van een woning verkregen via Forest Real Estate niet meer mogelijk.

8. Annulering door opdrachtgever

8.1 Indien Opdrachtgever, na het geven van een akkoord tot het ingaan van een huurovereenkomst, mondeling dan wel schriftelijk, om redenen welke niet aan Forest Real Estate! zijn toe te rekenen, het aangeboden object niet langer wenst te huren, is Opdrachtgever gehouden aan Forest Real Estate de door haar geleden schade te vergoeden. Voornoemde schade zal in ieder geval bestaan uit de door Forest Real Estate gederfde bemiddelingsvergoeding plus de wettelijke B.T.W. verschuldigd welke normaliter door Opdrachtgever zouden worden voldaan. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden de eventueel door de betreffende derde (verhuurder) geleden schade en/of huurderving te vergoeden.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Forest Real Estate is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder, na ondertekening van de huurovereenkomst, zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever nakomt. De Opdrachtgever dient zich vanaf de ingangsdatum van huurovereenkomst te allen tijde rechtstreeks tot de verhuurder te wenden tenzij Forest Real Estate het beheer voert.

9.2 Forest Real Estate kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Forest Real Estate verstrekte informatie.

9.3 Alle door Forest Real Estate gedane aanbiedingen aan Opdrachtgever, zowel schriftelijk, per e-mail, online, als mondeling zijn vrijblijvend. De Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op alle aan deze Algemene voorwaarden bij het huren van woonruimte via Forest Real Estate onderworpen offertes en opdrachten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11. Diversen

11.1 Forest Real Estate behoudt zich het recht voor om de algemene bepalingen te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.

11.2 De Nederlandse tekst van deze Algemene voorwaarden bij het huren van woonruimte via Forest Real Estate prevaleert boven eventuele vertalingen daarvan.

Powered by Pararius Office